Algemene voorwaarden


DOOR:
Vlieg! Kindercoaching

gevestigd te Leerdam, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 75607441 .

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en contracten van Vlieg! Kindercoaching. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van werknemers van Vlieg! Kindercoaching,
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Definities
  In deze algemene voorwaarden is:
  • de opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de diensten van Vlieg! Kindercoaching;
  • de opdracht: de overeenkomst tussen Vlieg! Kindercoaching en de opdrachtgever;
  • de cliënt: de persoon die door Vlieg! Kindercaoching is geaccepteerd voor coaching en met de bereidheid  tot persoonelijke medewerking van ouders en/of officiële voogd. De client, ouders of officiële voogd heeft ook ingestemd met de bepalingen in deze algemene  voorwaarden die hem of haar aangaan.
 5. Inspanningsverplichting
  • Vlieg! Kindercoaching verplicht zich tot het naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in de opdracht.
  • Vlieg! Kindercoaching heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet Vlieg! Kindercoaching door middel van coaching. Vlieg! Kindercoaching heeft dus een inspanningsverplichting om naar beste kennis en kunde te begeleiden. Resultaten zijn echter van meerdere factoren en omstandigheden afhankelijk, waaronder mede de inspanningen van cliënt zelf en ouders. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet worden gegarandeerd. 
 6. Opdrachten
  • Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Vlieg! Kindercoaching. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  • De opdracht vangt aan door een intake met de opdrachtgever, ouders en/of officiële voogd.
  • De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht beschikbaar. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie aan Vlieg! Kindercoaching verstrekt.
  • Vlieg! Kindercoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vlieg! Kindercoaching is uit gegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Vlieg! Kindercoaching brengt bij een persoonlijk coachtraject een voorstel (coachovereenkomst) uit met daarin onder meer een opgave van de kosten. De geldigheidsduur van dit voorstel bedraagt 10 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel rechtmatig te ondertekenen en aan opdrachtnemer per post of e-mail terug te geven/sturen. De datum waarop de aanvaarding door Vlieg! Kindercoaching is ontvangen, is de ingangsdatum van de overeenkomst.
  • Het uurtarief bij Vlieg! Kindercoaching bedraagt €65,00 per uur inclusief BTW.
  • Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Vlieg! Kindercoaching de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
  • De opdrachtgever vrijwaart Vlieg! Kindercoaching voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.
 7. Annulering
  • Indien omstandigheden het voor de opdrachtgever noodzakelijk maken de opdracht te beëindigen en er in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht worden beëindigd. Deze beëindiging gebeurt schriftelijk en gemotiveerd. De opdrachtgever is hierbij verplicht 100% van de factuurwaarde van het tot dan toe uitgevoerde werk te betalen.
  • Ingeval de opdrachtgever/cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Vlieg! Kindercoaching gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van Vlieg! Kindercoaching op volledige schadevergoeding.
 8. Einde overeenkomst 
  De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  • aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
  • door ontbinding van Vlieg! Kindercoaching;
  • met wederzijds goedvinden;
  • door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt.
 9. Overmacht
  • Indien er zich omstandigheden voordoen waar Vlieg! Kindercoaching geen invloed op heeft en die haar niet zijn aan te rekenen, kan Vlieg! Kindercoaching zich beroepen op overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vlieg! Kindercoaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vlieg! Kindercoaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  • Vlieg! Kindercoaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vlieg! Kindercoaching haar verbintenis had moeten nakomen.
  • De verplichtingen van Vlieg! Kindercoaching kunnen dan ten hoogste twee maanden worden opgeschort. Na die termijn zijn partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien Vlieg! Kindercoaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 10. Betaling en tarieven
  • Bij coachingsopdrachten worden per overeengekomen opdracht in 1 keer voldaan; voorafgaand aan het traject.
  • Tarieven zijn inclusief BTW.
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na overeengekomen coachovereenkomst, op een door Vlieg! Kindercaoching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim.
  • De incassokosten van Vlieg! Kindercoaching door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
  • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt zullen de vorderingen van Vlieg! Kindercoaching en de verplichtingen van de opdrachtgever/cliënt jegens Vlieg! Kindercoaching onmiddellijk opeisbaar zijn.
 11. Vertrouwelijkheid
  • Informatie en gegevens van de cliënt worden als vertrouwelijk aangemerkt en slechts na overleg met de cliënt aan derden verstrekt.
 12. Intellectueel eigendom
  • Alle door Vlieg! Kindercoaching verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, tekeningen, software enz. zijn en blijven eigendom van Vlieg! Kindercoaching.
  • Deze verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt of opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Vlieg! Kindercoaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
  • Vlieg! Kindercoaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 13. Beperking aansprakelijkheid
  • Vlieg! Kindercoaching heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  • Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan Vlieg! Kindercoaching nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
  • Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vlieg! Kindercoaching of van met leiding van zijn bedrijf belaste personen, is Vlieg! Kindercoaching nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de opdracht.
  • Werknemers van Vlieg! Kindercoaching zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk tegenover de opdrachtgever.
  • Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van Vlieg! Kindercoaching.
  • De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheden zoals opgenomen in de voorgaande artikelleden is nadrukkelijk ook van toepassing jegens de cliënt.
 14. Klachten
  • Vlieg! Kindercoaching heeft als uitgangspunt het sociaal en correct omgaan met haar cliënten. Toch kan het gebeuren dat de opdrachtgever ontevreden is over de manier waarop hij door Vlieg! Kindercoaching is behandeld. Een klacht betekent dat er iets is misgegaan met de dienstverlening. Het is dus niet alleen voor de opdrachtgever en/of cliënt, maar ook voor Vlieg! Kindercoaching van belang om deze klacht in behandeling te nemen.
  • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Vlieg! Kindercoaching.
  • Indien een klacht gegrond is, zal Vlieg! Kindercoaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 15. Verhindering

Bij verhindering tijdens een persoonlijk coachtraject meldt de cliënt, ouders of officiële voogd of opdrachtgever dit uiterlijk twee werkdagen voor de volgende afspraak, voor 12.00 uur.  Indien de cliënt of opdrachtgever binnen een korter tijdsbestek afzegt wordt de afspraak in rekening gebracht. Ter illustratie: een afspraak op dinsdag moet uiterlijk de vrijdagmorgen daaraan voorafgaande worden afgezegd. Vlieg! Kindercoaching kan hiervan afwijken indien er een geldige reden is voor de verhindering. Vlieg! Kindercoaching zal dit naar eigen inzicht beoordelen.