Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Vlieg! Kindercoaching

  • Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Vlieg! Kindercoaching worden ingediend.
  • De klager dient uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging van de ingediende klacht ontvangen te hebben.
  • De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en of uitlating betreft die langer dan 14 dagen voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  • De klachtafhandeling vindt plaats door de door de eigenaar van Vlieg! Kindercoaching.  
  • Indien de klager dit wenst kan deze gehoord worden om de klacht toe te lichten.
  • De klacht dient binnen een periode van 30 dagen na indiening van de klacht te worden afgehandeld.
  • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verder maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden genomen.